Eixos cronològics: Etapes de la prehistòria

 En aquests esquemes es poden veure molt bé les diverses etapes de la prehistòria, veritat?

Comentaris